Desatoro z programu zo zásadnej reformy existujúceho systému


  1. Zmeníme všetky protiústavné zákony a nariadenia tak, aby boli občanom SR garantované ústavné práva a slobody.
  2. Prijmeme také zákony, ktoré vrátia ústavou zaručenú bezplatnú zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie pre dôstojný život našich občanov.
  3. Osobitnú pozornosť budeme venovať- zásadnej reforme štátnej a verejnej správe, so zreteľom na zníženie počtu štátnych inštitúcií , zníženie byrokracie pre samosprávy a podnikateľov podnikajúcich na území SR.
  4. Zefektívnime súčinnosť prepojenia štátnych orgánov s územnou samosprávou s posilnením samosprávnych kompetencií.
  5. Vytvoríme legislatívne a ekonomické podmienky na obnovenie štátnych podnikov v rozhodujúcich odvetviach národného hospodárstva, ako aj energetickej bezpečnosti štátu.
  6. Obzvlášť osobitnú pozornosť budeme venovať zdravotníctvu, bankovníctvu, poisťovníctvu, ako aj prinavrátenie poľnohospodárskej a potravinovej sebestačnosti SR.
  7. Podporíme rozvoj národného hospodárstva vytvorením súkromno-štátnych akciových spoločností s účasťou zamestnaneckých akcionárskych podielov.
  8. Prehodnotíme účelovosť špeciálnych orgánov justície, prokuratúry a polície.
  9. Veľkú pozornosť sústreďujeme na rodinu a mladú generáciu . Programom podpory, rozvoja a oddĺženia rodín, zvýšime životnú úroveň rodinám, ako aj celej spoločnosti. Našim cieľom, je vytvárať také prostredie, aby si mladé rodiny našli pracovné uplatnenie na domácom trhu a neboli nútené vycestovať za prácou do zahraničia.
  10. Príjmeme zákony, ktoré budú chrániť štátnu suverenitu SR v súlade s medzinárodnými právami a slobodami zakotvenými v charte OSN. Zahraničnú politiku budeme smerovať v duchu priateľstva, mieru a spolupráce so všetkými národmi a štátmi, vyznávajúcimi tieto hodnoty a ktoré budú rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť SR.

Vyhotovené prípravným výborom Za Spravodlivosť, Pokrok a Dôstojný život.

Vyhotovené prípravným výborom dňa. 1.3. 2021.